• Kino
  • Mapa
  • Ogłoszenia
  • Forum
  • Komunikacja
  • Raport
stat
Impreza już się odbyła
PATRONAT

IV Festiwal IN OUT

Kino Repertuar wszystkich kin w Trójmieście
kwi 15-17

poniedziałek - środa, godz. 17:00

bilety 24 zł
ulgowy 19 zł
Festiwal IN-OUT odbędzie się w CSW Łaźnia po raz czwarty.

Podobnie jak w ubiegłym roku, ma on charakter otwarty i przeznaczony jest dla twórców z całego świata. Festiwal ma wyłonić najciekawsze prace wideo, które będą poszukiwały nowych rozwiązań formalnych. Orbita zainteresowań wytyczona jest przez zagadnienia niefabularnego przedstawiania zagadnień estetycznych, a także konceptualne próby zadawania pytań o naturę obrazu i jego technologiczną warstwę. Festiwalowi będą towarzyszyły pokazy specjalne, a nagrody zostaną przyznane przez międzynarodowe jury.

Prace z załączoną kartą zgłoszeniową należy nadsyłać do 1 września
I nagroda 2000 zł , II nagroda 1000 zł oraz dwa wyróżnienia po 500 zł.

Patronat na projektem objął Marszałek Województwa Pomorskiego Mieczysław Struk.
Nagrody w konkursie IV Festiwalu IN OUT 2010 ufundował Marszałek Województwa Pomorskiego Mieczysław Struk.

Organizator Centrum Sztuki Współczesnej "Łaźnia" ( CSW "Łaźnia") w Gdańsku, 80-767 Gdańsk ul. Jaskółcza 1, ogłasza międzynarodowy konkurs otwarty w ramach IV Festiwalu IN OUT 2010.

Zasady konkursu:
1. Konkurs jest dwuetapowy. Mogą w nim wziąć udział profesjonaliści oraz studenci uczelni artystycznych, tworzący prace w oparciu o obraz ruchomy; zwane dalej "filmami".

2. Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu do trzech filmów.

3. Nagrody i wyróżnienia w konkursie wynoszą:
I nagroda: 2 000.00 zł
II nagroda: 1 000.00 zł
oraz dwie nagrody po 500.00 zł


Organizator zastrzega sobie prawo do innego podziału nagród, jak również do ich nieprzyznania.
Nagrody i wyróżnienia zostaną wypłacone nie później niż w ciągu 30 dni od daty publicznej prezentacji filmów w II etapie konkursu. Kwoty nagród i wyróżnień podlegają opodatkowaniu na ogólnych zasadach; podatek zostanie pobrany i odprowadzony przez organizatora.

4. Każdemu zgłoszonemu do konkursu filmowi powinna towarzyszyć czytelnie wypełniona przez zgłaszającego karta zgłoszenia, krótki biogram autora lub autorów (do 10 zdań) oraz zdjęcie kadru lub grafika w formacie JPG. Jeśli specyfika filmu tego wymaga, zgłoszeniu powinien towarzyszyć dodatkowy opis lub odpowiednie informacje techniczne.

5. Do konkursu można zgłosić film spełniający poniższe kryteria:
a) realizacja - dowolną techniką oraz zapis na płycie DVD w formacie AVI lub MPG,
b) wymagana forma prezentacji: projekcja, 1-kanałowe wideo,
c) czas trwania powyżej 1 minuty do 20 minut,
d) czołówka filmu powinna zawierać tytuł pracy.

6. Do II etapu konkursu filmy zostaną wybrane przez komisję konkursową, powołaną przez Organizatora.

7. O wynikach II etapu konkursu zadecyduje 4 osobowe międzynarodowe Jury.

8. Ogłoszenie wyników II etapu konkursu nastąpi w ostatnim dniu prezentacji filmów.

9. Autor, zgłaszając film do udziału w konkursie, wyraża jednocześnie zgodę na bezpłatny pokaz jego pracy podczas IV Festiwalu IN OUT 2010 w siedzibie Centrum Sztuki Współczesnej "Łaźnia" w Gdańsku oraz podczas innych prezentacji promujących działalność statutową CSW "Łaźnia", a także na wykorzystanie filmu zgodnie z postanowieniami punktu 13-go.

10. Termin nadsyłania filmów na konkurs upływa 01.09.2010 r., a rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 22.10.2010 r.

11. Organizator nie zwraca kopii przeglądowych filmów i załączonych do nich materiałów informacyjnych. Na życzenie kopie pokazowe zostaną odesłane do autorów filmów na ich koszt.

12. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zaginięcie lub uszkodzenie filmów podczas transportu.

13. Filmy zgłoszone do konkursu mogą zostać wykorzystane w audycjach telewizyjnych i publikacjach cyfrowych związanych z IV Festiwalem IN OUT 2010. Filmy zostaną zarchiwizowane dla potrzeb niekomercyjnego udostępniania w celach promocyjnych, edukacyjnych i badawczych. Dopuszcza się także zamieszczanie ich na wspólnym nośniku DVD i niekomercyjne wprowadzenie do obiegu w celu promocji działań programowych Organizatora.

14. Prace wraz z załączonym formularzem zgłoszeniowym należy dostarczyć do Organizatora w nieprzekraczalnym terminie do 01.09.2010 r., do godziny 15.00 (liczy się data wpływu) na adres:
IV Festiwal IN OUT 2010
Centrum Sztuki Współczesnej "Łaźnia"
ul. Jaskółcza 1
80-767 Gdańsk

15. Filmy przesłane bez wypełnionego formularza zgłoszeniowego oraz nie spełniające wymagań technicznych zostaną odrzucone z przyczyn formalnych. Informacje o Autorze nie będą dostępne dla członków Jury.

16.Nadesłanie filmu do konkursu wraz z wypełnioną kartą zgłoszenia oznacza akceptację
Regulaminu IV Festiwalu IN OUT 2010 i zgodę na prezentację pracy w trakcie wydarzeń Festiwalu oraz wykorzystanie zgodnie z postanowieniami zawartymi w punkcie 9 i 13 niniejszego Regulaminu.

Opinie