• Kino
  • Mapa
  • Ogłoszenia
  • Forum
  • Komunikacja
  • Raport
stat
Impreza już się odbyła

Wystawa Potworów z legend i baśni (1 opinia)

Na tych, któ­rzy lu­bią odro­bi­nę stra­chu, ale przy tym do­bre­go hu­mo­ru, w CH Osowa cze­ka Wy­sta­wa Po­two­rów z le­gend i ba­śni. Wi­do­wi­sko­we fi­gu­ry naj­bar­dziej zna­nych, strasz­nych bo­ha­te­rów eu­ro­pej­skich le­gend, sta­ną w ca­łej swo­jej oka­za­ło­ści i po­zwo­lą od­kryć swo­je ta­jem­ni­ce.

Na­praw­dę du­że, in­te­rak­tyw­ne stwo­ry wpro­wa­dzą wi­dzów w swój ta­jem­ni­czy świat. Każ­dy z nich wy­da­je cha­rak­te­ry­stycz­ne dźwię­ki i po­sia­da efek­ty spe­cjal­ne. Tro­chę stra­szą, ale przede wszyst­kim ba­wią zgro­ma­dzo­ną pu­blicz­ność. Oprócz róż­no­rod­nych mul­ti­me­dial­nych funk­cji eks­po­na­tów, uczest­ni­cy bę­dą mo­gli prze­te­sto­wać in­ne in­te­rak­tyw­ne atrak­cje m.in. Becz­kę Krzy­ku czy za­grać w te­ma­tycz­ne gry.

W ra­mach wy­sta­wy za­pre­zen­tu­ją się le­gen­dar­ne po­two­ry, po­cho­dzą­ce z róż­nych epok oraz in­nych czę­ści Eu­ro­py: Hra­bia Dra­ku­la, Go­blin, Ry­cerz bez gło­wy, Smok Wa­wel­ski, Ko­ścio­trup, Po­twór z Loch Ness, Go­lem z Pra­gi, Fran­ken­ste­in, Zły Wilk, zja­wy, du­chy i bia­łe da­my z wież zam­ko­wych. Po­sta­ci pre­zen­to­wa­ne są w spo­sób za­baw­ny, cie­pły, z przy­mru­że­niem oka. Dla­te­go jest to roz­ryw­ka skie­ro­wa­na do ca­łych ro­dzin z dzieć­mi. Bi­le­ty na wy­da­rze­nie moż­na ku­pić w ka­sie, przed wej­ściem na wy­sta­wę.

Po­nad­to CH Oso­wa, na so­bo­tę, 25 li­sto­pa­da za­pla­no­wa­ła spe­cjal­ną ak­cję, w któ­rej moż­na bę­dzie otrzy­mać bi­le­ty na to wy­da­rze­nie w pre­zen­cie.

Każ­dy, kto te­go dnia, w go­dzi­nach 11.00-18.00 zro­bi w cen­trum za­ku­py za mi­ni­mum 150 zł, na mak­sy­mal­nie trzech pa­ra­go­nach i za­pi­sze się do na­sze­go new­slet­te­ra, bę­dzie mógł otrzy­mać po­je­dyn­czy bi­let na Wy­sta­wę Po­two­rów z le­gend i ba­śni. Co istot­ne, z ak­cji wy­łą­czo­ne są za­ku­py w skle­pie Au­chan oraz pro­duk­ty ty­to­nio­we i al­ko­ho­lo­we. War­to ob­ser­wo­wać na­sze so­cial me­dia, tam rów­nież bę­dą cze­kać oka­zje do wy­gra­nia bi­letów mó­wi Ani­ta Miesz­kow­ska, Mar­ke­ting Ma­na­ger Cen­trum Han­dlo­we­go Oso­wa.

In­te­rak­tyw­na Wy­sta­wa Po­two­rów z le­gend i ba­śni, znaj­du­je się w lo­ka­lu, obok skle­pu Ma­xi Zoo, w CH Oso­wa. Otwar­ta bę­dzie od po­nie­dział­ku do piąt­ku, w go­dzi­nach 12.00-20.00 oraz so­bo­ty i nie­dzie­le han­dlo­we, w go­dzi­nach 10.00-20.00. Wy­sta­wa czyn­na bę­dzie aż do 11 lu­te­go 2024 r.

 

Opinie (1)

  • Zdjęcie nie wygląda zbyt obiecująco,nie jest nawet z tej ekspozycji.Prawie 30 zł za bilet pewnie ulgowy x 2 i osobą starsza..no kogo stać w dobie inflacji.

    • 0 0

alert Portal trojmiasto.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.